ماساژ در منزل

دوران در ماساژ در منزل


hamidra

دوران را هم زمان با اعمال فشار بر روی یک نقطه مشخص پوست انجام دهید. ماساژ تایلندی خوب مسکن و آرامش بخش است و آرام آرام عضلات را شکل می کند. (بسته به فشاری که انگشتان وارد می کند). ماساژ تهاجمی نیست، فشار بقه طور منظم با جدا کردن انگشتان پخش می شود. از این روش به ویژه برای کف سر استفاده می شود.

تمرین: نوک انگشتان را روی بدن ماساژ گیرنده بگذارید، مچ و دست از کف سر دور باشد. شروع به چرخاندن شست و نوک انگشتان روی محل موردنظر کنید و فشار کمی وارد کنید. انگشتتان را در همین موقعیت بدن با سراندن روی سر نگه دارید. حرکت با همان مالش روی عضلات انجام می شود. بعد از چندین دوران، موقعیت را جا به جا کنید تا بقیه سر را نیز ماساژ دهید.

 

دوران روی سر:

پشت سر ماساژ گیرنده قرار بگیرید. در حالی که با یک دست سرش را نگه می دارید، نوک انگشتان دست دیگر را روی کف سرش بگذارید. انگشتان کاملاً از هم باز باشند، روی محل موردنظر بچرخانید و فشار وارد کنید. چندین بار این کار را انجام دهید تا تمام کف سر ماساژ داده شود.

 

دوران روی کف دست:

با یک دست، دست ماساژ گیرنده را از زیر بگیرید و نوک انگشتان دست دیگر را روی کف دست قرار دهید. در حالی که مچ و کف دستتان بلند شده هستند، دایره های کوچکی را روی کف دست با نوک انگشتان بکشید با اعمال یک فشار کم روی عضلات تمام کف دست را ماساژ دهید.

 

دوران روی ساق دست:

در حالی که دست ماساژ گیرنده را با یک دست نگه داشته داشته اید، با نوک انگشتان دست دیگر روی ساق دست در جاهای متفاوت چرخشی روی عضلات انجام دهید. وقتی تمامی و فشار انگشتتان به شکل پایدار است، پوست تحریک می شود.

ضربه

فشار         معمولی

تماس           مختلف

ضربه، گردش خون را به دلیل یک سری لمس های ناگهانی که به سرعت روی عضلات اعمال می شود تحریک می کند، انگشتان و مچ ها شل باقی می مانند. ضربه باتعث حفظ نشاط ذهن و بدن می شود و باید در پایان ماساژ درمانی به کار برده شود.

 

تمرین: در حالی که دست ها، انگشتان و مچ هایتان را شل نگه می دارید. دست تان را روی بدن ماساژ گیرنده بگذارید. به سرعت و به آرامی، ضربه هایی را روی عضلات وارد کنید، دست هایتان به طور تناوبی کار کنند. هر منطقه را چندین ضربه بزنید و فشاری محکم روی عضلات وارد کنید.

 

بادکش:

ماساژ گیرنده به رو بخوابد. شما در کنار آن قرار گیرید. دست هایتان را روی عضلات پشتش قرار دهید، پایه دست ها و انگشتانتان در حال لمس و کف کف دست هایتان به حالت گرد باشد. دست ها را به طور تناوبی بالا و پایین ببرید و آن را با یک پیوستگی سریع انجام دهید. در تمام سطح پشت ماساژ گیرنده بالا و پایین بروید. سپس خم شوید، حرکت را آن طرف ستون که مخالف شماست، ادامه دهید.

 

بریده بریده:

ضربه خیلی آرام می تواند روی کف سر انجام شود. کنار سر ماساژ گیرنده بایستید و دستهایتان را به طور عمودی روی کف سر قرار دهید. تماس از طرف انگشتان کوچک است. دست هایتان را به طور تناوبی به شکل خرد کردن بالا و پایین ببرید و لمس هایی سریع و سبک انجام دهید. راز این کار در حفظ انگشتان و مچ های شل و سبک است.

 

ضربه زدن:

پشت بدن ماساژ گیرنده قرار گیرید ماساژ گیرنده به حالت نشسته باشد. دست هایتان را مشت کنید. اما ضربه را با کناره های مشت بزنید. شانه های ماساژ گیرنده را از گردن به سمت بازوها ضربه بزنید. هر دو طرف شانه را ضربه بزنید بعد حرکت را در حال پایین آمدن دو طرف ستون فقرات ادامه دهید. هر چه مشت هایتان شل تر باشند، بهتر می توانید به ضربه هایتان نظم بدهید.طراحی سایت حرفه ای و پشتیبانی : آتریسا وب