ماساژ در منزل

طرز اصولی ماساژ در منزل کودک (قسمت عقبی بدن)…


علی مومنی

نکات مهم ماساژ برای افرادی که میخواهند ماساژ در منزل را برای کودک به طور اصولی انجام دهند :

خدمات ماساژ قسمت عقبی بدن:

وقتی کودک شل شد، بهترین فرصت برای ماساژ دادن پشتش است. بدنش را باید به خوبی کنترل کنید. لمس ها به شکل جارو زدن کوتاه و سبک هستند و یکی پس از دیگری انجام دهید. اگر کودک یا خودتان خسته بودید، زمان ماساژ را کوتاه کنید. لمس ها را با وضعیت کودک منطبق کنید.

 1. تماس سطحی:

ابتدا کودک را در یک وضعیت راحتی قرار دهید که بتواند به خوبی حمایتش کنید. انگشت هایتان را به کمی روغن آغشته کنید و با پشت کودک تماس برقرار کنید. با انگشت های چسبیده از کمر شروع کنید و تا بالای شانه ها سُر بدهید. بعد روی پهلوها پایین بیایید. لمس ها باید آرام بخش باشند و دست هایتان فرم عضلات را به خود بگیرند.

 1. حرکات دایره وار:

تماس را همچنان ادامه دهید و با شست هایتان دایره هایی به سمت بیرون در میان شانه های کودک بکشید و دست هایتان را از هم جدا کنید. دایره ها به شکل حلزون های ممتد هستند و شست هایتان روی پوست کودک سُر می خورند. این حرکات دایره ای را چندین بار تکرار کنید. از فاصله ۵/۲ سانتیمتری ستون فقرات شروع کنید و به سمت دست ها ماساژ را ادامه دهید.

 1. پیچ دادن:

کودک به رو بخوابد و دست هایتان را دقیقاً زیر بغل های کودک در جهت مخالف هم قرار دهید. به آرامی یکی را به سمت دیگری بکشید تا هر دستتان به سمت دیگر برسد. یک پیچ خوردگی خیلی سبک در حال پایین آمدن به سمت کمر کودک انجام دهید. لمس هایتان باید بک باشند و حرکاتتان روی پوست بدون کشیدگی سُر بخورند. چندین مرتبه روی کمر کودک تکرار کنید.

 1. حرکات دایره وار:

مرتبه آخری که به سمت کمر برمی گردید با شست هایتان دایره هایی بزرگ به سمت بیرون در بالای باسن بکشید. فاصله ۵/۲ سانتیمتری از ستون فقرات آغاز کنید و حرکات حلزونی شکل در میان پوست انجام دهید. از لبه های شست تان استفاده کنید، فشاری یکسان وارد کنید که در بدن کودک فرو نرود. چندین مرتبه تکرار کنید.

 1. تماس سطحی:

دست هایتان را به کمی روغن آغشته کنید و دوباره با کمر کودک تماس بر قرار کنید و این بار روی دست هی کودک به شکل جارو زدن از شانه تا مچ پایین بیایید. با یک حرکت ممتد بزرگ روی دست ها و انگشت های کودک سُر بخورید. چندین مرتبه تکرار کنید تا روغن به خوبی پخش بشود و پو تحت تأثیر قرار دهد.

 1. حرکات تکانی:

دست هایتان را دو طرف بازوی کودک بگذارید عضلات را به آرامی بین دست هایتان تکان دهید. در حلی که به سمت مچ می روید. دست هایتان فرم عضلات را به خود بگیرند و حرکات نزدیک آرنج بسیار شل باشند. دست هایتان را منطبق با حالت دست کودک بکنید و تا حدی که ممکن استست ها را تکان دهید.

 1. چرخش با شست:

دست کودک را بگیرید بعد شست هایتان را روی پشتو دستش را به سمت انگشتهایش بچرخانید. در حالی که شست هایتان از هم دور می شوند، روی چندین مسیر تکرار کنید و از لبه های شست تان برای انجام حرکات به شکل خیلی ملایم استفاده کنید. دایره هایی بین تاندون ها و اطراف محل اتصال انگشتان به شکل خیلی سبک بکشید.

 1. فشار:

انگشت های کودک را بین شست ها و انگشت هایتان قرار دهید و با ملایمت فشار وارد کنید. انگشت ها را نوبت به نوبت در حال رفتن به سمت نوکشان ماساژ دهید. شما هم چنین می توانید انگشت های کودک را بین انگشت های خودتان مالش بدهید و بچرخانید. دستش را از شانه تا نوک انگشت ها مانند پر نوازش کنید بعد تمام حرکات را روی دست دیگر تکرار کنید.

 1. تماس سطحی:

انگشت هایتان را به کمی روغن آغشته کنید (در صورت لزوم) و نوک انگشتانتان را روی کمر بگذارید. با انگشت های بسته به سمت بالا سُر بخورید سپس دست هایتان را برای جارو زدن باسن و پایین آمدن روی پاها از هم جدا کنید. لمس ها را چندین مرتبه تکرار کنید و مستقیم به سمت پاها . روی پاها پایین بیایید.

 1. فشار :

بعد از آخرین تماس تان، کف پاهای کودک را فشار وارد کنید، به طوری که با انگشت هایتان زیر پای کودک را بگیرید و شست هایتان روی کف پای کودک باشند. به پاهایش در بین انگشتان به آرامی فشار وارد کنید. به قسمت گوشتی کف پا. از فشار روی قسمت برجسته پا اجتناب کنید.

 1. پیچ دادن:

دست هایتان را در دو طرف ران کودک قرار دهید، به طوریکه انگشت هایتان به سمت وجه درونی باشند. دست ها را به آرامی یکی پس از دیگری به طرف بالا جهت مخالف پا سُر بدهید. پیچ خوردگی را در حال بالا و پایین رفتن روی ران تا زانو ادامه دهید. مچ هایتان شل باشند و دست هایتان اطراف عضلات در کنار هم باشند.

 1. فشار با شست:

برای ماساژ دادن قسمت گودی زانو، لمس هایتان فقط با شست هایتان انجام شوند. زانوی کودک را زیر بگیرید (در صورت لزوم) و تا زانو را با لبه شست هایتان به سمت بیرون صاف کنید. شست هایتان را به دور کناره های زانو قبل از شروع لمس حلقه کنید بعد یک پیچ خوردگی در حال پایین آمدن روی ماهیچه ساق پا به سمت قوزک انجام دهید.

 1. پیچ دادن:

پای کودک را خیلی با دقت در دست هایتان بگیرید، انگشت هایتان به سمت پایین و شست هایتان روی کف پال باشند. با هر دو دست هم زمان یک پیچ خوردگی به عقب و جلو انجام دهید و سریع به حالت اول برگردید. حرکاتتان باید روی پوست سُر بخورند در حالی که انگشت هایتان شکل پا را به خود بگیرند.

 1. فشار با شست:

در حالی که پای کودک را با یک دست نگه داشته اید، با شست دست دیگر دایره هایی به آرامی روی کف پا رسم کنید و به انتهای انگشتان فشار وارد کنید. با نوک شست تان به آرامی بین مفصل ها فشار وارد کنید و دایره هایی را روی گوشت انگشتان بکشید. این حرکت دوست داشتنی پاهای کودک را شل می کند. فشار باید سبک و آرامش بخش باشد.

 1. کشیدن:

پای کودک را با یک دست بگیرید و با دست دیگر، انگشت هایش را نوبت به نوبت به آرامی بکشید. در حال کشیدن یک پیچ خوردگی را به سمت نوک انگشت ها انجام دهید. فشاری کم را بین انگشت ها و شست اعمال کنید. به گوشت هر انگشت فشاری کم وارد کنید.

 1. نوازش ملایم پر:

پای کودک را با یک دست بگیرید و با دست دیگر کل پا را به آرامی نوازش کنید (کودک به رو بخوابد) با نوک انگشت هایتان لمس هایی مختصر و آرامش بخش انجام دهید. چندین مرتبه تکرار کنید بعد این حرکت را روی پای دیگر تکرار کنید.

 1. نیشگون گرفتن:

در حقیقت حرکتی ملایم شبیه به نیشگون انجام دهید. کودک را به رو بخوابانید و شانه هایش را بگیرید. شست و انگشت اشاره را زیر گردن رویعضلات جانبی ستون فقرات قرار دهید. دستتان را به آرامی بلند کنید و انگشت هایتان را روی پوست به حالت نیشگون گرفتن سُر بدهید. حرکات ملایم بدون فشار و نیشگون هستند. دو مرتبه دیگر برای شل شدن گردن تکرار کنید.

 1. ضربه:

پشت بدن کودک را با نوک انگشت هایتان ضربات آرام بزنید (حرکاتی شبک مصل قطرات باران). از ضربه مستقیم بر روی ستون فقرات اجتناب کنید. از شانه ها تا کمر، یک سری حرکات شاد به شکل ضربه انجام دهید. چندین مرتبه این عمل را تکرار کنید.

 1. نوازش ملایم پر مانند:

با نوک انگشت هایتان ستون فقرات کودک را از شانه ها تا کمر نوازش کنید. به هنگام لمس، مچ هایتان کاملاً شل باشند و حرکات تسکین دهنده و آرامش بخش انجام دهید.

 1. استراحت (آرامش):

برای اتمام ماساژ در منزل ، دست هایتان را روی پشت بدن کودک بگذارید و چند لحظه صبر کنید. یک دست را بین استخوان های کتف و دیگری را روی استخوان خاجی قرار دهید. چند ثانیه به آرامی نفس بکشید و روی تماس دست ها و پوست کودک تمرکز کنید. بعد کودک را برگردانید تا او شما را ببیند.

تمام تلاش مجموعه خدماتی تهران ماساژ بهبود کیفیت انجام  ماساژ در تهران میباشد.طراحی سایت حرفه ای و پشتیبانی : آتریسا وب