ماساژ در منزل

ماساژ موزون (مجموعه حرکات هماهنگ):


علی مومنی

نحوه انجام خدمات ماساژ در منزل یا خدمات ماساژ در مجموعه:

طریقه ماساژ با حرکات منظم مجموعی از تکنیک های معرفی شده در فصل قبل است. ماساژ متکی بر متد ماساژ سوئدی کلاسیک و واکنش دقیق با ماساژ گیرنده است. ریتم باید آرام و شل کننده باشد. ماساژ ترکیبی از کاربرد روغن ها، لمس های سفت و شل کننده عضلات و حرکات خیلی عمیقی است که به رهایی نقاط کشیده شده شخص کمک می کند. ماساژ باید احساس خوبی را القا کند و تا شل شدن هم زمان بدن پیش رود. دست هایتان را تا حد ممکن در تماس با ماساژ گیرنده نگه دارید و ذهن تان را برای تمرکز روی ماساژ خالی کنید.

طریقه انجام:

ماساژ با حرکات منظم از تکنیک هایی که می شناسید، استفاده می کند.ماساژ از پشت، یکی از مهم ترین نقاط برای رفع خستگی محسوب می شود و بهترین فرصت جلب اعتماد ماساژ گیرنده است.

ماساژ باید به شکل ترکیبی از یک طرف بدن به سمت دیگر انجام شود. هدف، یادگیری در طی یک دوره تأثیر متقابل با ماساژ گیرنده است و نه مدیریت ناگهانی ماساژ! اگر بعضی تکنیک ها خیلی سخت هستند، یک بار دیگر انجام دهید و دست هایتان را در حالت حرکت نگه دارید. همه تکنیک ها با تمرین آسان می شود. ماساژ در قسمت پاها تمام می شود.

نقاط کانونی:

تکنیک ها: لمس های اصلی، تماس سطحی، خمیرگیری، فشار، فشار با شست یا انگشتی دیگر و کشیدگی، چندین لمس راحت همچون نوازش های ظریف شبیه به نوازش پر و لرزش ها هستند.

حرکات: آرام و اطمینان بخش، به آرامی پشت سر هم انجام دهید. برای حفظ ریتم، لمس ها را چندین بار تکرار کنید و تماس سطحی را به لمس مقطعی ارجحیت دهید.

تدارکات: یک سطح سفت، میز ماساژ یا زیرانداز نرم تشکی، حوله برای پوشاندن مناطقی از بدن که ماساژ داده نمی شوند، بالشت یا کوسن کوچک برای زیر سر، زانوها و مچ پا و کمی روغن.

قبل از شروع، مناطق مشکل دار را به خاطر بسپارید و مدام از ماساژ گیرنده احساسش را بپرسید.

زمان ماساژ کامل بدن حدود ۴۵ دقیقه طول می کشد، ماساژ کامل پشت در حدود ۲۰ دقیقه زمان می برد.

پشت:

برای ماساژ آماده شوید! مطمئن شوید که همه آن چه را که لازم دارید در دسترستان است و در مرکز قرار بگیرید. اول لمس های طولانی به شکل جارو زدن از بالا تا پایین پشت را انجام دهید و عضلات بزرگ را ماساژ دهید.

 1. لمس اول:

در بالای سر ماساژ گیرنده قرار گیرید. ماساژ گیرنده به رو بخوابد و سرش را بک طرف بخواباند. مطمئن شوید که او در حالت راحتی است. ذهن تان را خالی کنید، به آرامی نفس بکشید و خودتان را شل کنید. در حال متمرکز شدن روی بدنتان، تصور کنید که از میان پاهایتان نفس می کشید و آن را به آرامی از میان دست هایتان بیرون می دهید. هنگام بازدم، دست هایتان را کاملاً صاف روی پشت ماساژ گیرنده قرار دهید و چندثانیه ای رفع خستگی کنید.

 1. تماس سطحی:

دست هایتان را به کمی روغن آغشته کنید. روی پشت ماساژ گیرنده بگذاارید، کف دست هایتان را کاملاً صاف روی پشت قرار دهید. به هر اندازه که می توانید به شکل جارو زدن پایین بیایید. دست هایتان همچنان تماس سطحی با عضلات داشته باشند. به طوری که در طی پایین آمدن مطابق شکل عضلات به حرکت ادامه دهند. تماس سطحی روغن را پخش می کند، ماساژ گیرنده را شل می کند و فرصتی برای آشکار شدن محل های درد است.

 1. تماس سطحی:

زمانی که به قسمت پایین پشت نزدیک می شوید، انگشت هایتان را از هم باز کنید، دست هایتان را از هم جدا کنید و آن ها را به سمت کناره های قفسه سینه هدایت کنید. در زمان بالا آمدن، فشار باید سبک باشد. به موقعیت اول برگردید و این کار را چندین بار تکرار کنید. دست ها باید سر بخورند و فشار زیاد وارد نکنید.

 1. چرخش شست:

شست هایتان را روی عضلات اطراف ستون فقرات بگذارید (مثلث قرار گرفته بین گردن و استخوان های کتف). شست تان را  در حال پایین آمدن بدون توقف بچرخانید. فشار برای شل کردن عضلات باید بدون درد و ناراحتی باشد. قبل از تکرار احساس ماساژ گیرنده را سؤال کنید.

 1. فشار با کف دست:

یک دست را زیر شانه ماساژ یرنده به عنوان تکیه گاهر قرار دهید. دیگر را کاملاً صاف روی قسمت بالایی قرار دهید. انگشت هایتان را کمی به سمت شانه خم کنید. دستتان را به دور استخوان کتف بکشید و کمی به بدن فشار بیاورید. این عمل را چندین بار برای شل کردن عضلات به ویژه نزدیک استخوان کتف تکرار کنید.

 1. فشار با شست:

همیشه زیر شانه ماساژ گیرنده را با یک دست نگه دارید، با شست دست دیگر اطراف استخوان کتف، بین دنده ها (فشار غیر مستقیم روی استخوان دنده) را فشار دهید. به طور منظم فشار وارد کنید، کمی صبر کنید بعد رها کنید. این عمل عضلات بین دنده ای را تحریک می کند و باعث شل شدن شانه می شود.

 1. فشار با پایه دست:

شانه را با یک دست نگه دارید. پایه دست (بالای مچ) دیگر را روی استخوان کتف قرار دهید. به شکل مورب روی عضلات فشار وارد کنید و همین طور که به سمت بازو می آیید، فشار را کم کنید. فشار وارد کنید و دایره هایی به کمک پایه دست در جاهایی که عضلات سفت هسند بکشید، مقاومت ضعیفی را حس خواهید کرد.

 1. نوازش پر:

برای اتمام ماساژ، خیلی با ظرافت و با نوک انگشتان دست ماساژ گیرنده را از بالا به سمت پایین نوازش کنید. به آرامی، به شکل برس زدن روی پشت دست کار کنید. چندین بار  تکرار کنید، بعد به موقعیت اول بگردانید و روی طرف دیگر تمرین کنید. همیشه سر ماساژ گیرنده در جهت خلاف شانه در حال ماساژ به یک طرف باشد.

 1. تماس سطحی:

دست هایتان را به ورغن آغشته کنید. کف دست هایتان در کنار هم بر روی استخوان خاجی ماساژ گیرنده قرار دهیدانگشت ها و دست هایتان را از هم باز کنید، به گونه ای که در حال جارو کشیدن به سمت بالا و به سمت بیرونی (پهلو) باشد. به موقعیت اول برگردید و در حال فشار وارد کردن روی حرکت بالا رونده، ماساژ را تکرار کنید.

 1. دایره کشیدن:

موازی با ماساژ گیرنده قرار گیرید. دست هایتان را روی هم قرار داده بر روی استخوان خاجی بگذارید. دست هایتان صاف باشند تا بتوانید حرکت را ثابت نگه دارید. با دست تان کمی فشار بالای استخوان وارد کنید و دایره ای در جهت خلاف عقربه های ساعت بکشید، خیلی به آرامی و به طور منظم تکرار کنید تا این قسمت شل بشود. دست هایتان را نرم و جفت بر روی هم نگه دارید.

 1. فشار با کف دست:

دست هایتان را در کنار هم روی عضلات پایین کمر (پهلو) که در اطراف ستون فقرات است قرار دهید. فشاری با کف دست هم زمان با چرخشی روی عضلات اعمال کنید. تماس باید خیلی سبک باشد و با تکیه بر نوک انگشتان تمام بشود یعنی به اندازه ای که لمس تمام شود.

 1. خمیرگیری:

در حالی که به حالت خم قرار گرفته اید، شروع به مالش باسن ماساژ گیرنده کنید. روی عضلات فشار وارد کنید و گوشتش را به کمک شست و انگشت هایتان به عقب بچرخانید تا به حرکتی چرخشی ریتم وار برسید. دست هایتان به طور تناوبی کار کنند. ماساژ را با یک فشار کمی بیشتر ادامه دهید تا زمانی که احساس کنید عضلات شل شده اند.

 1. خمیرگیری:

به خمیرگیری عضلات طرف مخالف ستون فقرات ادامه دهید. در حالی که به کمک شست ها فشار وارد می کنید و به کمک انگشتان دیگر عضلات را به عقب می چرخانید، از ماساژ ستون فقرات اجتناب کنید ۵/۲ سانتیمتر فاصله از ستون فقرات را حفظ کنید، در حالی که به سمت شانه بالا می رویدماساژ را ادامه دهید. دوباره پایین بیایید بعد موقعیت را عوض کنید و ماساژ را روی طرف دیگر پهلو تکرار کنید.

 1. فشار با کف دست:

پایه دستتان را روی ۲ طرف ستون فقرات قرار دهید و نوک انگشتان را به سمت پهلوها بگذارید. دست هایتان را به سمت قفسه سینه سر بدهید، به طوری که کاملاً در تماس با بدن ماساژ گیرنده تا پایان حرکت باشند. به طور منظم تا شانه ها حرکت را تکرار کنید و فقط بین استخوان های کتف فشار وارد کنید.

 1. فشار با شست:

همان طور که از بین استخوان های کتف می گذرید، شست هایتان را روی عضلات اطراف ستوان فقرات بگذارید و هم زمان با شست و با فاصله های موازی به هر مهره فشار وارد کنید. فشار را محکم ولی با دقت وارد کنید و هرگز مستقیم روی استخوان فشار وارد نکنید. به سرعت به سمت پایین بیایید و یک دفعه تا کمر ادامه دهید.

 1. نوازش پر مانند:

برای اتمام ماساژ، نوک انگشت هایتان را در بالای ستون فقرات ماساژ گیرنده بگذارید و خیلی با ظرافت در حال پایین آمدن نوازش کنید. به طور تناوبی تکرار کنید و در حال لمس های چرخشی تحریک بدن را ادامه دهید. در قسمت کمر یک لحظه به دست هایتان استراحت دهید بعد آن ها را به آرامی بلند کنید.

در مجموعه تهران ماساژ میتوانید حس آرامش را تجربه کنید : ( ماساژ در تهران ).طراحی سایت حرفه ای و پشتیبانی : آتریسا وب